Integrovaný systém řízení HSEQ a systém prevence závažných havárií ve společnosti MND Gas Storage a.s.:

K nejvyšším  prioritám  společnosti  MND  Gas Storage a.s. patří vedle  ochrany životního prostředí i bezpečnost a ochrana zdraví při práci a prevence závažných havárií.

Proto vedení společnosti rozhodlo o implementaci manažerských nástrojů, podporujících tuto firemní politiku. Ve společnosti byl zaveden a certifikován integrovaný systém řízení HSEQ.

Integrovaný  systém  řízení  ve  společnosti  MND Gas Storage a.s.  zahrnuje  tři  manažerské  subsystémy: systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001(HS), environmentální systém řízení dle normy ISO 14001(E) a systém řízení kvality dle ISO 9001(Q). Společně tvoří ucelený systém řízení označovaný zkratkou HSEQ.

Integrovaný  systém  řízení  je  postaven  na principech prevence a neustálého zlepšování. Tím také pomáhá naplňovat principy společenské odpovědnosti.

Moderní přístup  k  řízení  společnosti  se  opírá  o  přesně  stanovené procesy, konkrétně definované odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků a o standardizované pracovní postupy.

A právě integrovaný systém managementu HSEQ  je nástrojem, kterým  lze tyto procesy řídit, monitorovat je a vyhodnocovat, popř. přijímat preventivní nebo nápravná opatření.

Certifikaci  integrovaného  systému  provedla  renomovaná  certifikační společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. Úspěšná certifikace integrovaného systému  řízení  prokázala  shodu  zavedeného  systému  řízení  ve  společnosti  s  požadavky příslušných mezinárodních norem a to v oblasti „Realizace a provozování podzemních zásobníků plynu“.

Cílem  společnosti  je  v  rámci  své  podnikatelské  činnosti  uspokojovat  požadavky  zákazníků,  požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a vytvářet prostředky pro neustálý rozvoj společnosti.

Pro dosažení těchto záměrů se vedení společnosti zavázalo:

  • provádět veškeré činnosti v souladu s platnými právními předpisy a jinými požadavky, které se na ni vztahují;
  • využívat a upřednostňovat pracovní postupy maximálně zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí. Průběžně předcházet úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob, škodám na majetku a vyvarovat se jakéhokoliv poškození životního prostředí;
  • minimalizovat případné negativní vlivy na osoby a životní prostředí vyplývající z činnosti společnosti stanovením a plněním měřitelných cílů, prověřováním systému managementu společnosti a důsledným uplatňováním preventivních a nápravných opatření.

Tyto závazky jsou pravidelně kontrolovány a hodnoceny při dozorových a recertifikačních auditech.

Získání certifikátu společnost zavazuje k udržování implementovaného systému HSEQ a neustálému zlepšování. Toho si jsou vědomi všichni zaměstnanci společnosti, neboť celý systém je hlavně o odpovědnosti každého pracovníka a o dodržování nastavených pravidel.

Integrovaný  systém  HSEQ  je  udržován  a  dále rozvíjen se zaměřením na zvyšování efektivnosti a výkonnosti jednotlivých procesů, tak aby vyhověl požadavkům mezinárodních norem a zákonu o prevenci závažných havárií.

Dle požadavku tohoto  zákona  je  ve společnosti rovněž zaveden systém prevence závažných havárií. V rámci tohoto systému byly vymezeny hlavní rizikové oblasti a byly stanoveny a zavedeny preventivní opatření, včetně opatření pro minimalizaci následků případné havárie.

Společnost  MND  Gas Storage a.s.  bude  i  nadále  poskytovat  své  služby  tak, aby  byly  plněny  požadavky  zákazníků  v  nejvyšší  kvalitě a požadovaném  termínu,  za  optimálního  využití  zdrojů,  za  co  nejvyšší míry  bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a externích osob a minimalizace negativního vlivu na životní prostředí.

 

Certifikát výjimečnosti

Dne 14.11.2014 certifikační společnost  TÜV SÜD Czech, , vedoucí společnost v oblastech inspekce, certifikace, testování a vzdělávání v České republice, propůjčila firmě MND Gas Storage a.s. Certifikát výjimečnosti.

Toto významné ocenění za dlouhodobé zlepšování kvality procesů a služeb získala naše společnost v rámci kampaně Listopad – Měsíc kvality v České republice, který je součástí celoevropské iniciativy Evropský týden kvality.

Certifikáty  výjimečnosti  společnost  TÜV  SÜD  Czech  propůjčuje  firmám  dlouhodobě  usilujícím  o zlepšování svých služeb, procesů nebo výrobků  a  to  napříč  všemi  oblastmi  průmyslu.   Podmínkou  pro  jeho  získání  je úspěšné absolvování vícenásobného prověřování služeb, procesů nebo výrobků.

Dozorový audit HSEQ ve společnosti MND Gas Storage a.s.

Dne  6.5.2019  proběhl  ve  společnosti  MND  Gas  Storage a.s.  další  dozorový  audit environmentálního systému managementu a systému managementu  bezpečnosti  práce  dle  mezinárodních  norem ISO 14001 a OHSAS 18001, který prokázal shodu zavedeného systému řízení s požadavky těchto norem.

Audit systému HSEQ opět provedla renomovaná certifikační společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

Dozorový  audit  potvrdil, že  zkoumané  procesy  jsou  efektivně  řízeny, systém  HSEQ  je  účinně  provozován a je potvrzeno jeho neustálé zlepšování.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Straňánková, DiS.

Email: stranankova@gasstorage.cz

Jaroslav Damborský

Email: damborsky@gasstorage.cz

 

         

Zdroj fotografií: TÜV SÜD Czech